Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij via onze website (https://vkaroparun.nl) verzamelen. 

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die VKA van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is VKA, gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 1. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is:

  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Wij verzamelen op de volgende manier persoonsgegevens op onze website:

  1. Wanneer u zich via Google Forms aanmeldt voor acties/evenementen verzamelen wij de door u ingevulde gegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres). Deze gegevens gebruiken wij om uw aanmelding te verwerken
  2.  Indien u een bestelling plaatst via onze website verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om uw geplaatste bestelling(en) toe te sturen

Aldus verzamelen wij alleen de noodzakelijke gegevens voor het betreffende doel, zoals uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres. Als u iets toegestuurd wilt krijgen vragen wij ook om uw adresgegevens.

Indien u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.

Maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw (persoons)gegevens voor niet geautoriseerde derden toegankelijk zijn. De servers waarop de website is gehost staan in Nederland.

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verkopen of verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplicht.

De website wordt beheerd door VKA. Op grond van de AVG is VKA verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via roparun@vka.nl. 

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten. 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

VKA bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. 

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen door een e-mail te sturen naar roparun@vka.nl. Hierbij vragen wij u om ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt). Wij zullen daarna op korte termijn, maar uiterlijk binnen twee weken, contact met u opnemen.

Over dit privacy statement

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2019.
VKA behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen.